Komunikat / Programm

Międzynarodowe Mistrzostwa Polski Seniorów i Juniorów K-1 rules

International Polish Championship Seniors and Juniors K-1 rules


Organizator: GKSK Corpus Gdańsk

Organizer: GKSK Corpus Gdańsk


Termin: 11-13 Listopad 2011

Date: 11-13 November 2011


Miejsce: Gdańsk - Miejska Hala Sportowa MOSiR ul. Kołobrzeska 61

Place: Gdańsk - Municipal Sports Hall MOSiR ul. Kołobrzeska 61


Oficjalna strona zawodów i zgłoszenia zawodników: www.ipc2011.kibo.pl

Official website of the competition and registration of players: www.ipc2011.kibo.pl

Regulamin:

 • Regulamin walk według WAKO
 • Junior obowiązkowo legitymacja szkolna lub inny dokument ze zdjęciem potwierdzający tożsamość.
 • Wiek juniora to ukończone 16 lat - do dnia 19 urodzin. Decyduje data urodzenia.
 • Książeczka sportowo lekarska PZKB z aktualnymi badaniami.

W związku z trudnością uzyskania wpisów w książeczkach sportowo-lekarskich, badania mogą być dołączone do książeczki sportowo-lekarskiej na zaświadczeniu które powinno zawierać:
- imię i nazwisko osoby badanej,
- data badania,
- DOPISEK - jest zdolny do treningów i zawodów w kickboxingu,
- pieczątka lekarza sportowego lub przychodni medycyny sportowej.

 

Terms:

 • Terms of fighting by WAKO.
 • Junior mandatory school ID card or other document with photo proof of identity.
 • Junior age is 16 years completed - to 19 birthday. Determines the date of birth.
 • Medical and sports book of the current research.

 

Opłaty startowe i licencje zawodnicze:

 • startowe 50zł,
 • Licencja jednorazowa dla niezrzeszonych w PZKB - 50zł,

 

Startup fee:
12euro / 50zł

Ubezpieczenie:
Każdy klub ubezpiecza zawodników od następstw nieszczęśliwych wypadków (NNW) we własnym zakresie. Ubezpieczenia będą sprawdzane, a zawodnicy nie posiadający ubezpieczenia nie będą dopuszczeni do walk.

 

Insurance:
Every club insure their players against accidents. Required insurance.

Sprzęt:
Organizator zapewnia rękawice i ochraniacze goleni i stopy (SPORT MASTERS, DRAGON SPORT).

 

Equipment:
Organizer provides gloves and shin protectors and foot (SPORT MASTERS, DRAGON SPORT).

 

Nagrody:

 • Pierwsze miejsce - nagrody rzeczowe, puchary, medale, dyplomy
 • Drugie miejsce - medale, dyplomy
 • Trzecie miejsce - medale, dyplomy

 

Awards:

 • First place - kind prizes, trophies, medals, diplomas
 • Second place - medals, diplomas
 • Third place - medals, diplomas

 

Kontakt z Organizatorem / Contact with the Organizer:

www.gkskcorpus.pl

e-mail: gkskcorpus@o2.pl

kom: / mob: 0048 609 325 372